hondana.org
本を探す

 


Scrapbox
Fms
人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊 (文春新書) 岸リトル
人工知能は資本主義を終焉させるか 経済的特異点と社会的特異点 (PHP新書) T.Miyashima
純粋機械化経済 頭脳資本主義と日本の没落 増井
Fms